Algemene voorwaarden

Specifieke voorwaarden deelname fesTEAval 2019

De bepalingen waaronder aan het fesTEAval kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze specifieke voorwaarden deelname fesTEAval 2019.

De organisatie

Het fesTEAval wordt georganiseerd door evenementenlocatie DeFabrique.
DeFabrique is te bereiken op:
Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht
T: +31 (0)30 240 40 40
E: info@festeaval.nl

Plaats en tijd

Het fesTEAval zal worden gehouden bij evenementenlocatie DeFabrique op 14 april 2019. Het terrein is geopend voor de bezoekers van 10.00 tot 17.00 uur.

Inschrijving, annulering en betaling

De standhouder kan zich door middel van het door DeFabrique verstrekte aanmeldingsformulier aanmelden voor een standplaats of sponsoring. Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden.
Annuleringen en wijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren door middel van het sturen van een email naar info@festeaval.nl.

Bij annulering van uw stand- of sponsorpakket  brengen wij tot tien werkdagen voor aanvang van het fesTEAval de helft van het stand- of sponsor bedrag in rekening.  Indien u na het termijn van tien werkdagen annuleert of niet aanwezig bent op het fesTEAval dan bent u het gehele stand- of sponsor bedrag verschuldigd aan DeFabrique.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

DeFabrique is niet aansprakelijk voor ontstane schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van door standhouders ingeschakelde personen.
De standhouder zorgt zelf voor een aansprakelijkheidsverzekering mede ook voor de deelnemer die dekking biedt aan alle mogelijke schade van welke aard dan ook. Dit moet hij voorafgaand aan het festival laten zien aan DeFabrique.

Indien het fesTEAval wordt verhinderd door overmacht situaties dan is DeFabrique niet aansprakelijk voor eventueel gemaakte kosten. Onder overmacht situaties worden brand, storm, nationale rouw, staking en buitengewone omstandigheden verstaan.

Volgens de voorschriften van DeFabrique is er een verbod op open vuur en gasflessen. De standhouders en sponsoren dienen zich aan de brandweerbepalingen te houden. Het hier bovengenoemde geldt ook voor de parkeerruimte.

DeFabrique garandeert voorafgaand aan het festival geen bezoekersaantallen.

Inrichten stand en op- en afbouw

Standhouders dienen zich te houden aan de voorgeschreven stand indeling van de stand en richten hun goederen in binnen de afgesproken ruimte.

DeFabrique verlangt dat de standhouders zich representatief opstelt , de stand netjes aankleed en de bezoekers netjes te woord staat.

Gelieve uw voertuig zo neer zetten dat te allen tijden de nooduitgangen vrij blijven.

Na het laden en lossen, voertuig direct op het grote parkeerterrein naast DeFabrique parkeren.

Uitsluiting

Wanneer een standhouder of een van zijn medewerkers in strijd is met enige bepaling van dit regelement handelt dan is DeFabrique genoodzaakt een of meer van de navolgende voorzieningen en maatregelen te treffen:

Slotbetaling

In alle gevallen waarin dit contract niet voorziet rust de beslissing uitsluitend bij DeFabrique.